وکلا و کاراموزان محترم

بر اساس جدول ذیل و با توجه به شماره نامه ارسالی از طرف کانون وکلا به اداره مالیات شهرستان ها جهت صدور مفاصا حساب ماده 186 اقدام نمائید.