به اطلاع عموم و اعضای محترم می رساند : کانون وکلای دادگستری کرمان به لحاظ برگزاری آزمون اختبار شفاهی در روز چهارشنبه مورخ 1399/7/30 از ارائه هرگونه خدمات اداری معذور می باشد .

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری کرمان