به اطلاع عموم و اعضای محترم می رساند : کانون وکلای دادگستری کرمان به لحاظ برگزاری آزمون کتبی اختبار در روز چهارشنبه مورخ 1399/7/9 از ارائه هرگونه خدمات اداری معذور می باشد .

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری کرمان