کمیسیون رفاه و امور اجتماعی ( کارگروه مســـکن ) در راستای اهــــداف و رسالت خود ، از همـــکاران متقاضی

برای تأمین مسکن ، دفتر کار و ویلا با دریافت مبلغ 2,000,000 ریال ( دویست هزار تومان ) حق عضویت

ثبت نام بعمل می آورد . متقاضیان می توانند حداکثر تا تاریخ 1394/6/31 جهت پرداخت حق عضویت و تکمیل فرم

مربوطه به رابط کمیسیون خانم ریحانه شهدادی در محل کانون وکلای دادگستری استان کرمان مراجعه نمائید.

بدیهی است به لحاظ محدودیت ظرفیت ثبت نام ، اولویت بر اساس تقدم در پرداخت حق عضویت می باشد.

 

 

                                            کمیسون رفاه و امور اجتماعی کانون وکلای دادگستری استان کرمان

                                                                                       کارگروه مسکن