کمیسیون رفاه و امور اجتماعی ( کارگروه وام ) در نظر دارد جـــــهت پرداخت وام و تســـــهیلات به منظور

همیاری و رفاه حال وکلا و کــارآموزان معزز اقدام به راه اندازی " تـــــعاون وکیل " نــماید . هــــــمکاران

گرامی می توانند جـــــــهت ثبت نام و اخذ اطلاعات بیشتر و تـــــــکمیل فرم مربوطه حداکــــــثر تا تاریخ

1394/6/31 به رابط کمیسیون خانم ریحانه شهدادی در محل کانون وکلای دادگســــــتری استان کرمان

مراجعه نمایند. لازم به ذکر است مبلغ هر سهم ماهیانه 1,200,000 ریال (صدوبیست هزار تومان )

می باشد و میزان سهام نامحدود است .

                                          کمیسون رفاه و امور اجتماعی کانون وکلای دادگستری استان کرمان

                                                                                   کارگروه وام