1 – با عنایت به استمرار محدودیت برگزاری تجمعات به لحاظ پیشگیری از شیوع ویروس کرونا که منجر به انتقال تاریخ برگزاری اختبار سال 99 به نیمه دوم سال جاری گردیده است مقرر گردید: کارآموزانی که دوره کارآموزی آنها خاتمه یافته است حداکثر تا تاریخ 99/5/31مدارک خود را جهت بررسی به کمیسیون کارآموزی تحویل نمایند.

2 – به منظور ارائه مشاوره در ثبت و ارسال اظهارنامه مالیاتی همکاران محترم ، مقرر شد از 99/5/15نسبت به استقرار احدی از موسسات حسابداری در محل کانون اقدام شود تا همکارانی که تمایل دارند با مراجعه به کانون نسبت به تنظیم و ارسال اظهارنامه مالیات عملکرد 98 خود اقدام نمایند.

3 در جهت فراهم نمودن  تسهیلات نقش تمبر مالیاتی مقرر گردید کانون نسبت به ایجاد باجه اختصاصی در محل دادگستری اقدام و همکاران بتوانند علاوه بر اخذ این خدمات از دادگستری ، نسبت به ابطال تمبر مالیاتی و پرداخت سهم صندوق و کانون در باجه موصوف اقدام نمایند.

4 – به منظور فراهم نمودن موجبات برگزاری جلسات سخنرانی مقرر گردید با خرید نرم افزار و تعیین شرکت پشتیبان نسبت به برگزاری سخنرانی ها و کارگاه های آموزشی تخصصی از طریق مجازی با هماهنگی کمیسیون کاراموزی اقدام شود.

                                                                                روابط عمومی کانون وکلای دادگستری کرمان