اصلاح ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور (تصویبنامه شماره 30732/ت57703هـ مورخ 26/3/1399 هیئت وزیران)

سازمان برنامه و بودجه کشور

هیئت وزیران در جلسه 1399/3/18 به پیشنهاد شماره 19012/42890 مورخ 1399/2/29معاونت حقوقی رییس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1399 کل کشور، موضوع تصویب‌نامه شماره 8206/ت57598هـ مورخ 1399/2/2، به شرح زیر اصلاح می‌شود:

1- در ماده (23)، قبل از عبارت "به حساب ذی‌نفع" عبارت "از طریق دستگاه‌های مذکور" اضافه و متن زیر به عنوان تبصره به ماده مذکور الحاق می‌شود:

تبصره- فهرست افراد موضوع این ماده و مبالغ پردختی هر ماه توسط سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال می‌شود.

2- در تبصره (2) ماده (28)، عبارت "شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران" به عبارت "شرکت بازآفرینی شهری ایران" اصلاح می‌شود.

 

اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس‌جمهور