مراجع قضايی سراسر كشور

 

به منظور حفظ شأن و اعتبار شهادت شهود در نظام قضایی و جلوگیری از انحراف روند تحقیقات و دادرسی ها توسط شهود ساختگی و شهادت کذب، لازم است ضمن رعایت دقیق مقررات قانونی اعم از ماده 160 قانون مجازات اسلامی و مواد 210، 211، 320 تا 330 و650 قانون آیین دادرسی کیفری و  مواد 232 تا 247 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدنی در خصوص چگونگی احضار، اخذ اظهارات شهود و جلوگیری از تبانی و مواضعه آنها با طرفین پرونده، نسبت به انجام امور ذيل اقدام نمائید:


1 ـ‌ مركز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضائیه حداکثر ظرف دو ماه ترتیبی اتخاذ نماید که امكان ثبت مشخصات گواهان در سامانه مديريت پرونده قضايي (سمپ) امكان پذير باشد.
2 ـ‌ قضات دادگاه ها و دادسراها نسبت به احراز هويت شهود تعرفه شده و درج مشخصات گواهان در سامانه مذكور و استخراج سابقه آنان، اقدام نمايند.
3 ـ در صورت كشف شهادت كذب و تباني در اثنای تحقیقات یا رسیدگی، فوراً مراتب صورتمجلس و جهت تعقیب کیفری مرتكبين اقدام لازم معمول گردد.
4 ـ مركز حفاظت و اطلاعات قوه قضائيه ضمن مراقبت مستمر در این خصوص، نسبت به شناسایی و معرفی اشخاصی که در اطراف واحدهای قضایی به صورت حرفه ای حضور داشته و در قبال اخذ مال یا امتیاز مبادرت به ادای شهادت کذب در مراجع قضایی می کنند، اقدام مقتضي را معمول نماید.
نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه به عهده رؤسای کل دادگستری های استان ها مي باشد.

 

                                                                                                                          سید ابراهیم رئیسی