به استحضار کارآموزان محترم می‌رساند؛ مطابق تصمیم مورخ 1399/04/10 هیأت مدیره و پس از استعلام مراتب از دانشگاه علوم پزشکی کرمان با توجه به وضعیت بهداشتی استان از حیث شیوع ویروس کرونا، لزوم رعایت فاصله گذاری اجتماعی و منع تجمعات غیر ضروری و به منظور رعایت حداکثری سلامت جسمی و روانی کارآموزان محترم، بدینوسیله به اطلاع می‌رساند اختبار کتبی مورخ 18 ، 19 و 20 تیر ماه لغو و تاریخ برگزاری مجدد، متعاقباً به اطلاع خواهد رسید.