قابل توجه کاراموزان محترم

جهت اطلاع از برنامه استقرار کاراموزان در اداره معاضدت قضائی کانون به قسمت اخبار کارآموزی مراجعه نمایید.

تذکر : عدم حضور در تاریخ مقرر به استناد بند 8 ماده 11 شرح وظایف کارآموزی نمره منفی را در بررسی نهایی مدارک در پی خواهد داشت.