پذیرفته شدگان سهمیه ایثارگران آزمون ورودی وکالت سال 98 جهت دریافت استعلامات مربوطه از روز دوشنبه مورخ 1399/02/01 لغایت یک هفته اداری شخصاً به کانون وکلای دادگستری کرمان مراجعه نمایند. در غیر اینصورت وفق مقررات عمل خواهد شد.