قابل توجه کارآموزان محترم:
 
به منظور رعایت طرح فاصله گذاری اجتماعی و فراهم نمودن امنیت بهداشتی و روانی، به استحضار می رساند کارآموزان از تهیه گزارش و شرکت در جلسات دادرسی در فروردین معاف می باشند. بدیهی است این مدت به سقف دوره کاراموزی اضافه وبعد از رفع موانع موجود کارآموزان محترم باید با هماهنگی کمیسیون کارآموزی نسبت به جبران آن اقدام نمایند.
این معافیت شامل پرونده هایی که کارآموز وکالت به عنوان وکیل دعوت شده اند نبوده و‌حضور در جلسات رسیدگی تابع مقررات اعلام شده توسط دادگاه می باشد.