پذیرفته شدگان سهمیه آزاد آزمون ورودی وکالت سال 98 جهت دریافت استعلامات مربوطه از روز یکشنبه مورخ 1398/11/20 لغایت روز سه شنبه مورخ 1398/11/29 شخصاً به کانون وکلای دادگستری کرمان مراجعه نمائید. در غیر اینصورت وفق مقررات عمل خواهد شد.