به منظور رسیدگی به درخواست متقاضیان نقل و انتقال راجع به محل اشتغال( وكلاي دادگستري و کارآموزان) و ایجاد ضوابط یکسان برای متقاضیان با استفاده ازاختیارات حاصل از قسمت اخير ماده 2 و ماده 6 لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري، تغییر محل اشتغال وکلای دادگستری و کارآموزان براساس ضوابط زیر و پس از طرح در کمیسیون نقل و انتقالات و تأیید انطباق شرایط متقاضی بامقررات این آیین نامه و با تصویب نهایی هیأت مدیره کانون انجام خواهد شد.

ماده 1- داوطلبان ورود  به شغل وكالت می توانند محل كارآموزي يا اشتغال خود را طبق ضوابط و امكانات کانون پيشنهاد کنند ولی به هرحال  تعيين محل اشتغال به وکالت و كارآموزي با توجه به انتخاب متقاضیان از حیث تعیین حوزه و اختیارات با هیأت مدیره كانون وكلا است.

ماده 2- شرط پذيرش درخواست انتقال ، وجود واحراز شرايط زير و موکول به تأیید وتصویب هیأت مدیره کانون است:

 1-2- وجود ظرفيت درشهر مورد درخواست ( مقصد ) براساس مصوبه هيأت مديره واينكه درشهر محل اشتغال متقاضي ( مبدأ ) به تعداد لازم، وكلاي واجد شرايط ، اشتغال داشته باشند.

2-2- دایر بودن دفتروکالت درشهرمحل اشتغال ( مبدأ ) وتمركز فعاليت وکالتی موثردرمحل مزبور.

تبصره- فعالیت وکالتی موثر براساس تعداد تمبر مالیاتی ابطال شده درمحل اشتغال و همچنین گواهی از مراجع مربوط درخصوص انجام وکالتهای معاضدتی وتسخیری که عنداللزوم ازطریق استعلام مشخص خواهد شد.

3-2- حداقل سابقه مورد نیاز براي طرح درخواست انتقال دائم وکلا به شهر کرمان سه سال و براي انتقال به شهرهاي ديگر حوزه قضايي استان کرمان یک سال وبرای انتقال به خارج از استان نیازی به این شرط نخواهد بود. در هر حال پذیرش درخواست موکول به تأیید کمیسیون و تصویب هیأت مدیره می باشد.

تبصره1- متقاضیان احصاء شده در موارد آتی ، از شرط مدت مذکور معاف هستند.

4-2- نداشتن محكوميت انتظامي به جهت تخلف موضوع ماده 6 قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت مصوب سال 1376.

تبصره1-  درصورتي كه از پایان اجرای محكوميت موضوع ماده 6 قانون كيفيت اخذ پروانه مصوب 1376 برای دفعه اول دوسال گذشته باشد، اثرمحکومیت های فوق ازنظر این آئین نامه  منتفی تلقی خواهد شد.

تبصره2- وكلايي كه درشهرهاي خارج از محل اشتغال دائم خود، برخلاف مفاد بند 2-2، فعاليت وكالتي خود را متمركز کرده باشند درمدت تمرکز و حداقل دو سال بعداز آن نمي توانند تقاضاي انتقال کنند.

ماده 3- در ارزیابی تقاضاهاي انتقال علاوه بر احراز شرايط مذكوردرماده 2 ،  موارد زیر مؤثر و مدنظر خواهدبود.

1-  سنوات اشتغال به وکالت

2-  نداشتن محكوميت انتظامی

3-  همكاري با ارگانها وكميسيونهاي كانون

4-  سنوات اشتغال درشهرهاي محروم

5-  درج مقالات علمي درمجله كانون های وكلا وساير مجلات تخصصی

6-  داشتن تأليفات علمی

7-  فعاليت مؤثر درپذيرش وآموزش كارآموزان وكالت

 

ماده 4-

    1-4- چنانچه متقاضي يا همسر دائمي يافرزند يا پدر يامادر يا ساير افراد تحت تكفل وي دچار بيماري صعب العلاج شوند واين بيماري به تأييد پزشكي قانونی برسد وامكان معالجه دراستان محل اشتغال فراهم نباشد. نقل و انتقال موضوع این ماده ، به صورت موقت و حداکثر به مدت دو سال پذیرفته می شود و در صورت ادامه شرایط  قابل تمدید می باشد.

2-4- درصورت پذیرفته شدن وکلا یا کارآموزان وكالت دريكي از مقاطع كارشناسي ارشد و دکتری پس از ثبت نام و ارائه گواهی اشتغال به تحصيل حضوري از دانشگاه ويا مؤسسه آموزشی و پژوهشی مورد تأييد وزارت علوم وتحقيقات وفن آوري، نسبت به انتقال موقت آنان اقدام خواهد شد. مدت انتقال هر دفعه یک نیمسال می باشد مشروط براینکه حداکثر سه سال از تاریخ شروع به تحصیل براي كارشناسي ارشد و پنج سال براي دوره دكتري تجاوز ننماید.

      3-4- استخدام واشتغال رسمي تمام وقت به عنوان هيأت علمي يكي از دانشكده ها يا گروه هاي حقوق دانشگاه ها ومراكز علمي مورد تأييد وزارت علوم وتحقيقات وفن آوري، درشهر مورد درخواست انتقال در طول مدت استخدام و اشتغال.

ماده 5- تغيير محل كارآموزي يا اشتغال يكي از زوجين با نكاح دائم كه هردوي آنان وكيل يا كارآموز يا يكي از آنان وكيل وديگري كارآموز باشد، حسب تقاضاي هردو به محل اشتغال دائم يكي از آنان مجاز است.

تبصره: انتقال به تبع همسر وکیل در صورتی قابل پذیرش است که همسرشان با درخواست انتقال به آن محل منتقل نگردیده باشد و یا سه سال از تاریخ انتقال و با رعایت نوبت گذشته باشد و یا اینکه ازدواج آنها مؤخر بر انتقال باشد.

ماده 6- پذيرش تقاضاي انتقال بانوان وكيل و كارآموز به محل اشتغال زوج با ارائه دلیل ازدواج مؤخر بر شروع وکالت وحکم كارگزيني وزارتخانه ها و سازمانهاي دولتي يا امور اداري مؤسسه یا شرکت ذيربط امكان پذير خواهد بود مشروط براینکه:

1-6- زوج کارمندرسمی وزارتخانه ها و یا موسسات و شرکت ها و نهادهای عمومی و دولتی باشد.

2-6- زوج کارمند بخش خصوصی بوده وسه سال سابقه اشتغال به کار مشمول قانون کار و با سابقه تأمین اجتماعی باشد .

تبصره: شرط ازدواج مؤخر بر شروع وکالت شامل کارآموزان وکالت جهت مهمانی در انجام تکالیف کارآموزی نمی شود.

ماده7- انتقال وكلا و كارآموزاني كه پدر يا مادریا فرزندآنان وكيل دادگستري باشند، به محل اشتغال یکدیگر بلامانع است.

ماده 8- کمیسیون نقل و انتقال مرکب ازدوعضو هیأت مدیره ی منتخب و سه عضو دیگر از وکلای باسابقه که دارای شرایط عضویت در هیئت مدیره می باشند تشکیل می شود.انتخاب اعضا بر اساس مصوبه هیئت مدیره پس از تصویب این آیین نامه خواهد بود. کمیسیون حداقل هرماه، یکبار تشکیل جلسه خواهد داد. رعایت نوبت در رسیدگی به تقاضاها الزامی است.

تبصره- کمیسیون نقل و انتقال پس از انعکاس شماره ثبت تقاضا وردیف متقاضی ،گزارش کوتاهی راجع به امکان یا عدم امکان انتقال و شرایط آن تنظیم و سپس نظریه خود راجهت طرح درهیأت مدیره اعلام وارائه می نماید.کمیسیون موظف به رعایت مفاد این آئین نامه است.

ماده 9- درصورتیکه تقاضای انتقال از کانون کرمان به سایر کانون ها و یا از شهرکرمان به خارج از کرمان باشد و همچنین درمواردی که به تشخیص کمیسیون نقل و انتقال نیاز به رسیدگی فوری باشد از قبیل بیماری شخص متقاضی و یا اینکه نقل و انتقال به دلیل اشتغال به تحصیل باشد رسیدگی به تقاضا به صورت خارج از نوبت به عمل خواهد آمد.

            اين آئين نامه در 9 ماده درجلسه مورخ  23/4/1394 هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری کرمان مورد تصويب  قرارگرفت.