مقدمه : به منظور تحقق و پیشبرد امر مشارکت وکلا در امور کانون وکلا و استفاده از نظرات مشورتی همکاران وکیل در جهت اهداف و مقاصد کانون وکلای دادگستری کرمان و پیگیری های لازم جهت اجرایی شدن مصوبات هیأت مدیره و اجرا آئین نامه ها و مقررات، کمیسیون های مختلف کانون بر اساس این آئین نامه تشکیل و به ترتیب ذیل عملکرد خود را تنظیم می کنند.

فصل اول : اعضای کمیسیون

ماده 1 - اعضای کمیسیون های کانون وکلای دادگستری کرمان بر حسب نیاز هر یک بین پنج تا پانزده نفر می باشند که  از میان وکلای دادگستری عضو کانون  با شرایط زیر از سوی هیأت مدیره در ابتدای هر دوره انتخاب می شوند و تا برگزیدن اعضای جدید به کار خود ادامه می دهند:

الف- از بین وکلای پایه یک دادگستری باشند.

ب- ظرف سه سال قبل از انتخاب، محکومیت انتظامی از درجه سه به بالا نداشته باشد

ج- تمرکز امور وکالتی در محل اشتغال داشته باشد.

د- ترجیحاً در موضوع کمیسیون مربوطه دارای تخصص و علاقه باشند.

فصل دوم : وظایف و نحوه انتخاب مسوولان کمیسیون

ماده 2-  پس از انتخاب اعضای هر کمیسیون توسط هیأت مدیره، ابلاغ اعضای منتخب صادر و توسط رئیس کانون امضاء و ظرف دو هفته پس از انتخاب، به منتخب ابلاغ می شود.

ماده 3-  اولین جلسه کمیسیون به دعوت رئیس کانون یا رابط هیئت مدیره ( که از اعضای هیئت مدیره است) ظرف یک ماه پس از انتخاب اعضا برگزار می شود.

ماده 4-  اداره جلسه اول  بر عهده  عضوی است که دارای سابقه وکالتی بیشتر است.

ماده 5-  در اولین جلسه کمیسیون آئین نامه نحوه برگزاری جلسات توسط دفتر امور کمیسیون ها تکثیر و در اختیار اعضا قرار می گیرد.

ماده 6- در اولین جلسه کمیسیون، رئیس، نایب رئیس و دبیر انتخاب خواهد شد.

ماده 7-  رأی گیری برای انتخاب مسوولان منوط به حضور دوسوم کلیه اعضا می باشد. در صورتی که این نصاب در جلسه اول موجود نباشد رأی گیری به جلسه بعدی موکول می شود، حد نصاب جلسه دوم مانند جلسات عادی کمیسیون است رأی گیری مخفی و با ورقه انجام می شود. در سایر موارد رأی گیری علنی است مگر اینکه حداقل یک سوم اعضای حاضر در جلسه، متقاضی رأی گیری مخفی باشند که در این صورت رأی گیری با ورقه انجام می شود.

ماده 8 : هر یک از کسانی که داوطلب سمت های کمیسیون  باشد در صورت تمایل می تواند ظرف پنج دقیقه خود را به سایر اعضا معرفی نماید.

ماده 9 - مدت تصدی سمت های کمیسیون یک سال است و در آغاز سال دوم مجددا انتخابات برگزار می شود.

ماده 10- رئیس، برگزاری و اداره جلسات، پیگیری اجرای مصوبات و سایر موارد مربوطه ارجاعی از هیأت مدیره را بر عهده دارد.

ماده 11 – تنظیم صورت جلسات - شامل خلاصه مذاکرات، مصوبات، نام حاضرین و غایبین- ثبت، ورود و خروج اعضا و آگاه سازی اعضا از دستور کار جلسات از وظایف دبیر است.

فصل سوم : نحوه اداره جلسات کمیسیون

ماده 12 – هر کمیسیون حداقل یک جلسه در ماه برگزار می کند. محل برگزاری جلسات کمیسیون در محل کانون وکلای دادگستری کرمان می باشد.

ماده 13 - جلسات کمیسیون توسط رئیس و در غیاب وی توسط نایب رئیس اداره می شود.

ماده 14 - نصاب تشکیل جلسات کمیسیون حضور نصف اعضاء می باشد و در صورت عدم حصول حد نصاب، افراد حاضر، مراتب را صورتجلسه و امضاء می نمایند.

ماده 15 - تصمیمات کمیسیون با رأی موافق بیش از نصف اعضای حاضر اعتبار دارد.

ماده 16- در جریان برگزاری جلسات کمیسیون، هنگام بررسی هر دستور جلسه تا زمانی که نسبت به پیشنهاد مطروحه تعیین تکلیف نشده باشد پیشنهاد دیگری قابل بررسی نیست و طرح پیشنهاد جدید مستلزم تعیین تکلیف نهایی یا موقت در خصوص پیشنهاد قبلی است.

ماده 17- هر پیشنهاد برای اینکه در کمیسیون مطرح شود، لازم است حداقل مورد حمایت کتبی 2 عضو از حاضرین قرار بگیرد.

ماده 18- در جریان مذاکرات درباره هر پیشنهاد هر یک از اعضا حق دارد حداکثر دو بار و هر بار به مدت سه دقیقه صحبت کند. پیشنهاد تغییر در زمان و تعداد نطق و کفایت مذاکرات با دو سوم آرای حاضرین تصویب خواهد شد.

ماده 19- عدول یا اصلاح مصوبات قبلی کمیسیون مستلزم کسب رأی دو سوم آراء حاضرین می باشد.

ماده 20- در پایان هر جلسه بر اساس طرح و پیشنهاد هر یک از اعضاء و تصویب بیش از نصف حاضرین، دستور جلسه بعدی مشخص می شود. دبیر نیز می تواند در صورت ضرورت، موضوعی را به دستور جلسه آتی اضافه و اعلام نماید.

ماده 21 – در شش ماهه اول و دوم هر سال فهرستی از خلاصه مصوبات کمیسیون توسط دبیر، استخراج و به هر یک از اعضا یک نسخه تسلیم می شود. نسخه ای هم جهت اطلاع به هیأت مدیره کانون ارسال می شود. در این خلاصه فهرست حضور و غیاب کلیه اعضا هم پیوست می شود.

ماده 22 - هر یک از اعضای کمیسیون که بیش از 3 جلسه متوالی و یا 5 جلسه متناوب در جلسات کمیسیون غیبت کنند مستعفی تلقی و پس از آن حق شرکت در جلسات را ندارند. مگر اینکه متعاقب آن عضو مستعفی دلایل غیبت خویش را به هیأت مدیره کانون ارائه و غیبت وی از سوی هیئت مدیره موجه تلقی، در اینصورت عضویت وی اعاده می شود.

ماده 23 – اهداف، وظایف و اختیارات هر کمیسیون به طور جداگانه طی آئین نامه مستقل هر کمیسیون تنظیم و در هیأت مدیره تصویب خواهد شد.

این آئین نامه در 23 ماده در جلسه مورخه  23/4/1394   به تصویب رسید و از تاریخ تصویب لازم الاجرا است.