اطلاعیه
به منظور جمع آوری و ثبت اطلاعات مربوط به وکالت تسخیری و عنداللزوم بهره برداری بعدی از کلیه همکاران محترمی که با ارجاع مقام محترم قضائی نسبت به قبول و انجام وکالت تسخیری اقدام نموده اند درخواست می شود تا پایان آبان ماه رونوشت اخطاریه متضمن تعیین ایشان به عنوان وکیل تسخیری یا رأی صادره را به واحد معاضدت کانون ارسال نمایند.