بازتاب رسانه‌ای همایش
«کانون‌های وکلا و وکیل دادگستری
واقعیت‌های موجود، چالش‌ها و راهکارها»http://icbar.ir/News/٥٢٤٤
https://t.me/kanoonevokalamarkaz

https://www.isna.ir/news/٩٨٠٧١٦١٢٦٦٨/

https://www.isna.ir/news/٩٨٠٧١٦١٢٦٨١/

https://www.isna.ir/news/٩٨٠٧١٦١٢٦٩٢/

https://www.tasnimnews.com/fa/news/١٣٩٨/٠٧/١٦/٢١١٤٥٦٠/مطهری-وجود-مرکز-وکلای-قوه-قضاییه-ضرورتی-ندارد

https://www.instagram.com/p/B٣XE٣X٣DPQG/?igshid=٩wlpqffwqpst

https://www.instagram.com/p/B٣XFXYejLFJ/?igshid=co٢gr٨f٤nke٨

https://www.irna.ir/news/٨٣٥٠٨٩٨٦/

https://www.isna.ir/news/٩٨٠٧١٦١٢٧١٥/

https://www.irna.ir/news/٨٣٥٠٩١٠٦/

https://www.isna.ir/news/٩٨٠٧١٦١٢٧٣١/

https://www.isna.ir/news/٩٨٠٧١٦١٢٧٣٨/

http://dolat.ir/detail/٣٢٨٩٠٢

www.irna.ir/news/٨٣٥٠٩١٨٣/

https://www.isna.ir/news/٩٨٠٧١٦١٢٧٥٠/

https://www.isna.ir/news/٩٨٠٧١٦١٢٧٣٨/
https://t.me/kanoonevokalamarkaz


روابط عمومي كانون وكلاي دادگستري مركز