نظر به اجرای طرح تحولی قوه قضائیه با عنوان "تعیین ساز و کار و نحوه مشارکت قوه قضائیه در پیشگیری از فساد"، چنانچه همکاران محترم پیشنهاد و یا راهکارهایی در ارتباط با موضوع فعالیت کانون وکلا مد نظر دارند به آدرس الکترونیکی pr.kermanbar@gmail.com ارسال نمایند.