كانون وكلاى دادگسترى كرمان  با توجه به شروع ثبت نام ازمون وكالت سال٩٨ اعلام كرد: داوطلبين غير بومى عنايت ويژه داشته باشند كه پس از قبولى بايد در محل اشتغال حضور و تمركز داشته باشند و انتقال از حوزه تعيين شده به حوزه قضايي ديگر در شرايط بسيار استثنايي بررسى مى گردد فلذا لازم است انتخاب محل حوزه خود را با توجه به محل سكونت انجام دهند كه در آينده با مشكل مواجه نشوند.