جهت اطلاع و اعلام پلیس آگاهی عده ای کلاهبردار حرفه ای با استفاده از تلفتن همراه از نــوع اعتباری و تلفن های همگانی

ثابت فعال در زندانهای بزرگ( که همانند شماره های ثابت معمولی بر روی صفحه نمایشگر تلفن مخاطب ظاهر می شود ) با

اقشار مختلف من جمله وکلای دادگستری تماس برقرار وبه بهانه اینکه قصد اخذ وکیل برای زندانی یا فــردی دارای پرونده در

محاکم قضایی ، دارند ، افراد مورد نظر را جهت دریافت وجه یا حق الوکاله به عابربانک هـــدایت و با انجام عملیات متقلبانه

مبلغی از کارت مخاطب را خارج می نمایند.

لذا مراتب جهت اطلاع همکاران و اعلام به مراجع ذیربط در صورت برخورد یادآور می گردد.

 

                                                                          کانون وکلای دادگستری استان کرمان