در راستای تقاضاهای مکرر همکاران وکیل و کارآموز برای فراهم نمودن موجبات استفاده از دفترچه خدمات درمانی، کانون با سازمان بیمه مذاکره و النهایه توافق شده است در قبال پرداخت یک حق بیمه به مأخذ سالانه 2940000 ریال، وکیل و اعضای درجه یک تحت تکفل (شامل همسر و فرزندان) بتوانند از مزایای دفترچه خدمات درمانی بیمه ایرانیان سازمان استفاده نمایند.

نظر به اینکه بر اساس مصوبه‌ی هیأت مدیره مقرر است هماهنگی امور اخذ دفترچه و پرداخت بخشی از حق بیمه موصوف (حداکثر 20 درصد) به شرط رعایت آئین نامه و شرایط مقرر توسط کانون انجام و پرداخت شود، کلیه اشخاص که تمایل به استفاده از خدمات بیمه ایرانیان دارند می‌توانند حداکثر تا تاریخ 1398/06/10 جهت نام نویسی به کانون مراجعه یا درخواست خود را به شماره 03432535283 فکس نمایند.

 

کانون وکلای دادگستری کرمان