به نام خدا

آگهى فراخوان عمومى جلب مشاركت

 

كانون وكلاى دادگسترى كرمان مالك يك باب ساختمان هشت طبقه به  مساحت ٤١٨١ متر مربع با كاربرى تجارى-ادارى مى‌باشد كه در زمينى به مساحت ٣٣٧٠ متر مربع در كيلومتر سه بزرگراه هفت باغ (قطعه ١٩٤٣) با پيشرفت فيزيكى تقريبى پنجاه درصد احداث شده است.

به موجب مصوبه مورخ 1398/04/11 هيأت مديره، كانون قصد دارد از طريق جلب مشاركت بخش خصوصى يا دولتى نسبت به تكميل آن از طريق قرارداد "ساخت، بهره بردارى و واگذارى " (BOT) اقدام نمايد.

فلذا بدينوسيله از كليه سرمايه‌گذاران و فعالين اقتصادى در امور تفريحى، گردشگرى، اقامتى، پذيرايي، تجارى، آموزشى و غیره درخواست مى‌نمايد در صورت تمايل به مشاركت در تكميل _با كاربرى توافقى_ حداكثر تا تاریخ 1398/05/15 آمادگى اوليه و پيشنهادات خود را كتباً به نشانى كرمان ضلع شمالى پارك مطهرى، برج تجارت نوين، طبقه ششم، كانون وكلاى دادگسترى ارسال فرمايند.

متقاضیان می‌توانند براى فراهم نمودن موجبات بازديد از پروژه و يا پاسخ به سوالات احتمالى با تلفن 82-32535277 و يا تلفن همراه ٠٩١٣١٤٠٣٣٦٥ تماس حاصل فرمایند.

بديهى است كانون پس از اتمام مدت فراخوان و وصول پيشنهادات، شرايط عقد قرارداد را تعيين و شركت‌كنندگانى كه پيشنهاد آنها مطلوب باشد به مذاكره دعوت يا به ترتيب ديگرى كه هيأت مديره مصوب مى‌نمايد نسبت به انتخاب شریک اقدام خواهد كرد.

 

على خواجويي راد

رئيس كانون وكلاى دادگسترى كرمان