به اطلاع همکاران محترم می‌رساند، متعاقب صورت جلسه هیأت مدیره مورخ 21 اسفند ماه سال جاری، اسامی اعضای کمیسیون‌های رفاه، انتشارات و آموزش و پژوهش کانون وکلای دادگستری کرمان به شرح ذیل اعلام می‌گردند:

اعضای کمیسیون رفاه به ترتیب خانم‌ها و آقایان: منصوره نخعی امرودی، حجت تبریزی، ایمان جبال بارزی هوکرد، ستاره سر سالاری، آسیه خدابخشی صوغانی، حدیث ایرانمنش و امین پورامینایی از طرف هیأت مدیره تعیین گردیدند.

اعضای کمیسیون آموزش و پژوهش به ترتیب آقایان و خانم‌ها: محمدرضا امیرمحمدی، سیدحسین معین زاده میرحسینی، محسن ایرانمنش، مهدی ایرانمنش، فرحناز فرح بخش، حامد مولاپور راشدی، زهرا نیازمند، حسین جاوید و محمد هادی عباس زاده و محسن افضلی گروه تعیین گردیدند.

اعضای کمیسیون انتشارات به ترتیب آقایان و خانم‌ها: احمد دالوند، صادق حسینی، رضا مؤذن زاده، امین زرین بال، آرمان جمالی، احسان کیاسروش، اشکان نجمائی فاطمه السادات میراسماعیل لواسانی، سیما برخوری مهنی و پروانه ولی خانی طالخونچه تعیین گردیدند.