پاسخ نامه معاون اول محترم قوه قضائیه در خصوص ارائه قرارداد وکالت به دفاتر محاکم: