قابل توجه همکاران محترم:

نظر به اینکه اختبار کتبی کارآموزان وکالت از روز چهارشنبه مورخ 1397/03/30 آغاز می‌گردد لذا به اطلاع همکاران محترم می‌رساند که در تاریخ فوق (صرفا روز چهارشنبه) امور اداری صورت نمی‌پذیرد.

مدیر داخلی کانون وکلای دادگستری کرمان