اطلاعیه جهت ثبت نام در کنگره جهانی فناوری های هوشمند