با عنایت به نزدیک بودن فرآیند تمدید پروانه شایسته است هر چه سریع تر نسبت به دریافت مفاصا حساب مالیاتی خود اقدام نمایید.

لازم به ذکر است وکلا و کارآموزانی که علی رغم ارائه فرم تعهد نامه مفاصا حساب تا کنون نسبت به تحویل مفاصا حساب سال 1400 اقدام ننموده‌اند با ممنوعیت تمدید پروانه مواجه خواهند شد..