مقتضی است جهت ابلاغ حوزه اشتغال و تعیین و تکلیف وضعیت کارآموزی رأس ساعت 10 صبح روز چهارشنبه 1396/3/3 در محل سالن اجتماعات کانون وکلا شخصاً حضور یافته و در صورت عدم حضور هیچ عذری پذیرفته نخواهد شد.

                                                                           هیئت مدیره کانون وکلای دادگسنری استان کرمان