بدینوسیله به اطلاع کارآموزان محترمی که دوره آنها به پایان رسیده و نسبت به تحویل مدارک در وقت مقرر اقدام نموده اند می رساند که پس از بررسی انجام شده توسط کمیسیون محترم کارآموزی ، واجدین شرایط بشرح پیوست اعلام و برنامه اختبار کتبی متعاقباً به اطلاع خواهد رسید . لذا اشخاصی که اسامی آنها در لیست ذکر نگردیده تا تاریخ 1396/1/28 مهلت دارند اعتراض خود را کتباً به دفتر کانون ارائه نمایند.