همکارانی که تا کنون جهت کتاب اسامی وکلای دادگستری استان کرمان عکس خویش را ارائه ننموده و یا تمایل به چاپ عکس جدید دارند می تواندد با مراجعه به عکاسی پل واقع در خیابان استقلال جنوبی – نبش کوچه 8 با لباس وکالت عکس جدید ارائه نمایند.

لباس در عکاسی مزبور موجود است . بدیهی است در صورتیکه ظرف 3 روز آتی به این امر اقدام صورت نپذیرد ناگزیر از چاپ اسامی همکاران بدون عکس هستیم . ضمنا همکارانی که قبلا عکس خویش را ارائه نموده اند با همان عکس به چاپ خواهد رسید.

 

                                                                     با تشکر

                                                      کمیسیون انتشارات کانون وکلای دادگستری استان کرمان