نظر به همکاریهای علمی و فرهنگی هیات مدیره با دادگستری، معاونت برنامه ریزی وتوسعه قضایی  دادگستری درنظر دارد با وکلای اندیشمند ومحقق درپیشبرد اهداف مربوطه همفکری وهم اندیشی نماید. لذا از دوستانی که دارای تحقیقات، مقالات ومدارک علمی عالی هستند دعوت می گردد تاتاریخ اول دیماه، نام ،مدارک وآثار خودرا به دفتر کانون تسلیم نمایند تا به دادگستری معرفی گردند.
             هیات مدیره کانون وکلای دادگستری کرمان