به نام خدا

کارآموز محترم

جلسه سخنرانی حاج آقا ابراهیمی ریاست محترم دادگاههای عمومی و انقلاب کرمان با عنوان اخلاق حرفه ای و حاج آقا قتلویی ریاست محترم دادگاههای کیفری یک با عنوان نوآوریهای آیین دادرسی کیفری ویژه کارآموزان روز پنجشنبه 95/1/26 از ساعت 9/30 الی 12 در محل سالن اجتماعات کانون برگزار می گردد .

حضور کارآموزان محترم الزامی است .

کمیسیون کارآموزی