در این نشست موارد ذیل مورد بحث و بررسی و توافق قرار گرفت .

1 - حضور کانون وکلاء دادگستری کرمان به عنوان مشاور در انتخابات مجالس پیش رو.

2 - تشکیل کارگروهی متشکل از استانداری ، دادگستری و کانون وکلاء در جهت اشاعه فرهنگ حقوقی میان اقشار جامعه و شخصیت های حقوقی و حل معضلات و پیشگیری از جرائم .