کمیسیون کارآموزی
رابط هیئت مدیره : سید حسین معین زاده میرحسینی

اعضاء :
آقای سید حسین معین زاده میرحسینی
خانم سپیده مجد زاده
آقای حسن صفا
آقای سید علی سیدنا
خانم محبوبه آل طه مکی
خانم مهسا کمال الدینی
خانم ندیمه السادات خضرائی
خانم ستاره سرسالاری

آقای محمدصادق احسان