دستورالعمل ثبت و تکمیل اطلاعات سامانه های قضایی

نویسنده:

آیین نامه نحوه اجرای محکومیت های مالی

نویسنده:

آیین‌نامه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی (مصوبه شماره ۹۰۰۰/۱۰۹۳۰۳/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۶/۱۸ رئیس قوه قضاییه) در اجرای ماده ۲۸ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، “آیین‌نامه اجرایی نحوه اجرای محکومیت‌های مالی” به شرح مواد آت...