رای وحدت رویه شماره ۷۸۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور (مهلت اعتراض اشخاص ذینفع (از جمله ثالث) به احکام ورشکستگی همان است كه در ماده ۵۳۷ قانون تجارت آمده است)

نویسنده:

رای وحدت رویه شماره ۷۸۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور (عدم مسئولیت ضامن در پرداخت خسارت تاخیر تادیه ایام توقف تاجر ورشکسته)

نویسنده: