اطلاعیه کمیسیون رفاه و امور اجتماعی ( کارگروه مسکن )

نویسنده:

کمیسیون رفاه و امور اجتماعی ( کارگروه مســـکن ) در راستای اهــــداف و رسالت خود ، از همـــکاران متقاضی برای تأمین مسکن ، دفتر کار و ویلا

اطلاعیه کمیسیون رفاه و امور اجتماعی (کارگروه وام) در خصوص راه اندازی "تعاون وکیل "

نویسنده:

کمیسیون رفاه و امور اجتماعی ( کارگروه وام ) در نظر دارد جـــــهت پرداخت وام و تســـــهیلات به منظور همیاری و رفاه حال وکلا و کــارآموزان معزز اقدام به راه اندازی " تـــــعاون وکیل "