برگزاری جلسه تعیین محل اشتغال پذیرفته شدگان آزمون وکالت سال 1397 با حضور اعضای هیأت مدیره

نویسنده:

برگزاری نخستین آزمون دوره دهم اختبار کتبی سال 98

نویسنده: