برگزاری مجمع هم اندیشی و گفتگوی هیات مدیره و وکلای محترم

نویسنده:

ردای وکالت بر تن یکصد نفر از کارآموزان وکالت دادگستری- سیزدهمین آئین معنوی تحلیف برگزار گردید

نویسنده: