برنامه زمانبندی اختبار شفاهی تیر ماه 1396

نویسنده:

برگزاری جلسه سخنرانی کارآموزان وکالت ورودی 95 در تاریخ 1396/4/1

نویسنده:

کارآموزان محترم ورودی 95 جلسه سخنرانی جناب آقای دکتر شعبانی با عنوان " نحوه تنظیم وکالتنامه ، اخذ حق الوکاله ، پرداخت مالیات ، مباحث شکلی قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص تنظیم دادخواست و لوایح " روز پنجشنبه مورخ 1396/4/1 ساعت 9 صبح در سالن اجتماعات کانون برگزار می گردد. حضور کارآموزان ورودی 95 الزامی است.                   کمیسیون کارآموزی کانون وکلای د...