برگزاری جلسه سخنرانی کارآموزان وکالت ورودی 95 در تاریخ 1396/4/1

نویسنده:

کارآموزان محترم ورودی 95 جلسه سخنرانی جناب آقای دکتر شعبانی با عنوان " نحوه تنظیم وکالتنامه ، اخذ حق الوکاله ، پرداخت مالیات ، مباحث شکلی قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص تنظیم دادخواست و لوایح " روز پنجشنبه مورخ 1396/4/1 ساعت 9 صبح در سالن اجتماعات کانون برگزار می گردد. حضور کارآموزان ورودی 95 الزامی است.                   کمیسیون کارآموزی کانون وکلای د...

لیست اسامی کارآموزان محترم وکالت معرفی شده به دادسرای 22 بهمن کرمان جهت ارائه معاضدت قضایی از مورخ 1396/4/3 لغایت 1396/4/31

نویسنده: