بخش نامه اداره مالیات در خصوص آخرین مهلت ثبت نام اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل برای دریافت شماره اقتصادی ......

نویسنده:

استقرار نماینده مرکز خدمات اینترنتی دی جهت تکمیل اظهار نامه مالیاتی

نویسنده:

پیرو اطلاعیه قبلی مبنی بر استقرار نماینده مرکز خدمات اینترنتی دی به منظور ارائه خدمات در تکمیل اظهارنامه مالیاتی اعلام میدارد که از تاریخ 1394/4/15 لغایت 1394/4/25 نماینده شرکت مذکور در محل کانون مستقر می باشد.