اطلاعیه در خصوص یکسان‌سازی شماره پروانه‌ها و تعویض دفترچه‌های کارآموزی و پایه یک و مراحل تمدید پروانه آبان ماه سال 98-97

نویسنده:

اطلاعیه در خصوص یکسان سازی شماره پروانه‌ها و تعویض دفترچه‌های کارآموزی و پایه یک و مراحل تمدید پروانه آبان ماه 98-97

اطلاعیه در خصوص یکسان سازی شماره پروانه‌ها و تعویض دفترچه‌های کارآموزی و پایه یک و مراحل تمدید پروانه آبان ماه 98-97

نویسنده:

اطلاعیه در خصوص یکسان سازی شماره پروانه‌ها و تعویض دفترچه‌های کارآموزی و پایه یک و مراحل تمدید پروانه آبان ماه 98-97