قابل توجه کارآموزان محترم

نویسنده:

قابل توجه کارآموزان محترم جهت اطلاع از اخبار کارآموزی ، زمان برگزاری جلسات سخنرانی و ....... به قسمت اخبار کارآموزی در سایت کانون مراجعه نمایید.

قابل توجه متقاضیان پروانه وکالت یا کارآموزی مشمولین بندهای مختلف ماده 8

نویسنده: